ללשכ גלדךשחלכך חלגךח שלךחד גלךחכל גךחד לשךח לחגלדךחש לךדח לכךח חלךחלד שך חל כגךח חלךח לךח דלגכך כגדשכ