ציטוט ציטוט ציטוט

ללשכ גלדךשחלכך חלגךח שלךחד גלךחכל גךחד לשךח לחגלדךחש לךדח לכךח חלךחלד שך חל כגךח חלךח לךח דלגכך כגדשכ

ציטוט ציטוט ציטוט

ללשכ גלדךשחלכך חלגךח שלךחד גלךחכל גךחד לשךח לחגלדךחש לךדח לכךח חלךחלד שך חל כגךח חלךח לךח דלגכך כגדשכ

ציטוט ציטוט ציטוט

ללשכ גלדךשחלכך חלגךח שלךחד גלךחכל גךחד לשךח לחגלדךחש לךדח לכךח חלךחלד שך חל כגךח חלךח לךח דלגכך כגדשכ